Secretele Vaticanului – Biblia falsificată

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (5 votes cast)

EVANGHELIILE AU FOST MODIFICATE

A aparut un numar considerabil de evanghelii în primele secole ale erei noastre. Biserica nu considera drept canonice (conform cu regulile Bisericii) decât Cărţile lui Matei, Luca, Marcu şi loan. Cea mai veche este cea a lui Matei, care s-a inspirat direct din evanghelia Evreilor.

Un lucru trebuie subliniat : apocrifele şi vreo cincizeci de evanghelii care au existat înainte de a fi distruse de conjuraţii, sau care există încă, sunt unanime în a recunoaşte că Isus a trăit pe timpul lui Pilat din Pont şi a lui Tiberiu.( Nu se cunoaste nici o relatare istorică putând sa acrediteze autenticitatea existenţei lui Isus. Ea ar fi dovedită, se spune, prin Actele lui Pilat, o suită de rapoarte adresate Impăratului Tiberiu de Ponţiu Pilat, guvernatorul ludeei. In aceste acte ar figura o relatare despre viaţa şi moartea lui Isus, crimele ce i se imputau de catre ludei, crucificarea sa şi chiar învierea. Aceste Acte, dacă au existat, au fost reinventate de catre Creştini, şi oricum, nu a rămas nici cea mai mică urma. Numeroase false rapoarte ale lui Pilat au fost scrise în acelaşi scop fraudulos, dar Biserica n-a păstrat nici unul.)

Nu prea se cade de acord în privinţa textului, a relatării faptelor şi chiar faţă de persoana lui Isus.

Unele evanghelii dau lui Crist o figură, o doctrină şl o stare de spirit diametral opuse relatărilor lui Matei, Luca, Marcu şi loan.

Relatările lui Matei şi Luca sunt ele însele adesea în dezacord formal cu cele ale lui Marcu şi loan şi uneori in contradicţie flagranta cu propriile lor expozeuri.

Aceste reticenţe, aceste nebulozităţi arata că timp de secole citirea celor patru evanghelii canonice a fost interzisa credincaoşilor şi rezervata numai oamenilor Bisericii

Documentele autentice au existat; mai sunt, poate, inca în Biblioteca Vaticanului.

Despre acest subiect, Dr. M. Spencer Lewis, împaratul R-i-C, a scris în „Viaţa mistică a lui Isus” :

„Noi (Noi: actualii iniţiaţi ai Marii Fraternităţi Albe care s-a continuat de Ia faraonul Amenhotep IV şi din care faceau parte Esenienii si isus…) ştim că Părinţii Bisericii primitive au avut acces la documente secrete, pentru că, în conciliile Bisericii creştine primitive şî în dîscutiile care s-au desfăşurat între cele mai înalte autorităţi ale Bisericii primitive, au făcut aluzie la unele părţi din manuscrise şi documente oficiale tratând despre crucificare şî alte evenimente din viaţa lui Isus care sunt acum ascunse sau eare au fost distruse.

Una din principalele griji ale Părinţilor Bisericii da îa sec, VII la XII a fost de a-şi procura toate manusicrisele şi lucrarile ce se aflau în preţioasele colecţii în ţări din Orient, care puteau conţine informaţii diferite de cele reţinute de ei”.

loan, apostolul, care devine episcop în Efes, ar fi autorul celei de a patra carţi, dar este recunoscut şi admis ca această pseudo-evanghelie a fost compusă tardiv de teologi abili.

Sigur nu este făcuta de loan, despre care, de altfel, nu avem nici o dovada ca a existat.

Dintre cincizeci pana la o sută de evanghelii care au apărut în sec. II şi III al erei noastre, comunităţile creştine, pentru a pune capat disputei, adoptara relatarile lui Matei, Luca, Marcu şi loan şi le-au considerat ca egal de sfinte şi veridîce, în ciuda lacunelor şî a contradicţiilor lor..

Evangheliile, fiind carti „inspirate” de Sfântul Duh’, nu trebuie — în principiu — sa fîe criticate sau discutate.

In zilele noastre, această consideraţie s-a redus mult şi teologii admit de buna voie ca evangheliile trebuie sa fie interpretate şi chiar corectate „în sensul bun”.

„Nu se pot admite decât patru evanghelii, scrie Sfântul Jerome : toate neroziile apocrifelor (altor evanghelii) sunt bune de povestit ereticilor morţi şi nu credincioşilor in viaţa”

„Ba deloc, replica adversarii lui Jerome : în evangheliile voastre canonice se află nerozii, contradictii, fapte în opoziţie, ireductibile…*’

Pentru a acorda relatările, Biserica a modificat în mai rnulte rânduri, dacă nu a machiat, Scripturile.

Tasian, discipolul lui Justin, a încercat chiar sa aranjeze totul scriind „Evanghelia după cele patru (un fel de coordonare a povestirilor lui Matel, Luca, Marcu şi loan, Matei spune că Isus este fiul lui losif, descendent euccesiv din lacob, Mathan, Eleazar, Eliud, Achim, Sadoc, Azor etc.» pâna la Salomon, David şl Abraham. (Cap. 1-1, 2, 8, până la 16)

Luca spune ca Isus este fiul lui Josef, dar descinzând din Heli, Mathan, Levi, Melchi, Janna, Josef, Mathatias etc., până la Abraham, Sem, Noe, Enoch şi Adam. (Cap. III 23-24 până la 38)

Este curios de notat că în ciuda divergenţelor fundamentale, evangheliile lui Matei, Luca, Marcu şi loan sunt zise sinoptice, adica asemănatoare!

De altfel, zice bunui sfânt, când este vorba de teze total contradictorii — cele ale genealogiei lui Isus, de exemplu — trebuie să crezi că ele se împacă. chiar dacâ nu ştim cum!

Ioan, căruia trebuie să-i fie suspectată relatarea, este in contradicţie formală cu Matei, Luca şi Marcu, privind cronologia săptămânii Patimilor. Nici unul nu fixeaza Paştele la aceeaşi data.

Isus, după loan, ar fi fost crucificat nu vineri, ci sâmbată, în ajunul Paştilor.

Divergenţele sunt şi mai mari în ceea ce priveşte învierea sau, mai exact, apariţia lui Isus.

- Cele doua Marii (Maria Mama si Maria-Magdalena) erau prezente, asigura Matei.

- Eroare. spun Luca şi Ioan : numai Maria-Magdalena era acolo !

Nu exista deci nici o marturie veridică asupra autenticitatii evangheliilor.

De altfel, Biserica, cu prudenţă, le „atribuie” şi le prezintă ca scrise dupa Matei, Luca, etc.

In secolul II şi III, dupa I. C. erudiţii şi doctorii Bisericii, precum Irineu, Clement din Alexandria şl arzătorul Tertullian, gândesc ca evangheliile au fost scrise de catre apostoli şl ca ele erau atât dovezi directe cât şi inspiraţie divina.

Polycarp, care ar fl fost numit episcop de Smyrna de Ioan Evanghelistul, pe la anul 80, a fost dlntre toţi sflnţil, cle mal demn şi mai stimat.

Contrar apostolilor care l-au renegat pe Isus, el preferă supliciul decât ruşinea renegării şi a murit ars de viu pe un rug, .făra sa se plânga, fară sa sufere ca Isus, intr-atât era blindal de credinţă.

Ca şi bonzii care se sinucid prin foc!

Polycarp este autorul unei scrisori catre Filipieni, cu privire la scrierile (contestate) ale lui Ignaţiu Theodoruş (primul sfânt Ignaţiu) despre care s-a zis, fals, ca i-a fosf poruncita de apostolul Petru)

Ori, Polycarp vorbeşte de bine despre primele trei evanghelii, dar nu şl despre cea a lui loan!

Caci evanghelia lui loan nu exista la începutul secolului II !

El este citat pentru prima data de Teofil din Antiohia, pe la anul 180 !

Pe scurt, se Intâmplă ca, după mai multe secole, evanghelia cea mai apreciată, cea mal „Iniţiatica”, spun beoţlenii” scrisa de „vulturul loan care dormea în braţele lui Isus şl la stârşit la Ghetsemani, intre Petru şi lacob”. se afle ca este un fals notoriu alchimizat In secolul

II sau III, pentru a suplini lipsa de ţinuta teologica a primelor trei scrise !

Este o evanghelie ,,nu de fapte”, se spune, ci „de idei”.

Pentru a te descurca în această încâlceală, trebuie si ai o oarecare idee despre climatul care domnea, acum 2000 de ani, în Egipt şi în Asia Mica, adica în punga orientală a bazinului mediteranean.

Gnosticismul — ca de altfel şi în zilele noastre spiritiştii, teosofii şi cei ce cred în revelaţii divine — era la baza tuturor religiilor şi tuturor sectelor.

Cirint era şeful unei secte ieşite din creştinism, dar el nu recunoştea originea divina a lui Crist.

Noi împrumutăm din Marele Dicţionar al sec. XIX, aceste note, care ne clarifîca asupra stării de spirit a oamenilor din primul secol:

„Cirint admitea existenţa a două principii opuse si nu binele şi raul, ci un principiu esenţial activ, existând prin el însuşi : Dumnezeu ; şi un principiu pasiv, neexistând prin el însuşi şi imperfect : Materia.

Autorul lumii nu era Dumnezeu, care nu putea intra în legatura cu Materia : creatorul aparţinea uneia din ultimele clase a sub-spiritelor inferioare, numite şi de Theodor forţe şi îngeri, dar purta în el ceva din Fiinţa divină…

El era ca un eon (Eon : dîn grecul aion = timp. Este spiritul, emanat de Inteligenţa lui, Dumnezeu, mesagerul lui Dumnezeu pe lângă oameni) creatorul legislaţiei mozaice…

Isus nu era fiul lui Dumnezeu ; un eon numit Christ s-a unit cu eî, în timpul botezului dîn apele lordanului şi l-a părasit în ziua crucificării.

Ciririt, evreu prin naştere, credea în legea mozaica, obligatorie şi în viitoarea dominaţie a poporului iudeu asupra lumii… Cirintenii se foloseau de Evanghelia Evreilor.”

Un discipol de-al lui sfântul Paul, cu numele de Caius, publică o apocalipsa sub numele unui apostol, dând-o ca înspirată de eoni.

Despre acest subiect, unii exegeţi cred că Apocalipsul zis al sfântului loan, ar fi fost scris de Cirint.

PAPII ŞI CHARLEMAGNE CORECTEAZA EVANGHELIA

Aşa cum ne spune amicul nostru scriitorul Kronos, în „Eseu de meditaţii imateriale”, Biserica a socotit, sub papii Grigore a VII-lea şi Inocent al III-lea, ca e bine să editeze pentru folosul preoţilor, un rezumat foarte blând al Evangheliilor, unde s-au introdus ritualuri şi rugăciuni zilnice.

Acesta este Breviarul.

Trebuie subliniat ca traducerea Evangheliilor era odinioară interzisa, „de teama ca sa nu se strecoare vreun nonsens sau o eroare” !

Nu îţi vine sa crezi în acest pios scrupul, când ştim ca conciliile, papii şi suveranii creştini, au traficat cu neruşinare „sfintele Scripturi1*, inclusiv traducerea lul sfântul Jerome, în sec. IV, adica Vulgata, care este singura acreditată de Biserica creştina din Roma !

Cele mai radicale modificări, scrie Kronos, dateaza de la conciliul din Niceea şi au fost motivate prin înţelegerea dintre Papa Damase 1 şi împăratul Constantin.

Cu aceasta ocazie, cele mai vechi Evanghelii şi mai ales Evanghelia Evreilor (evanghelia primitiva a sfântulul Matei), au fost declarate şi ţinute secrete (apokruphos== apocrife).

In afară de asta, în cele patru Evanghelii care au ramas, au fost facute adăugiri, sustrageri şi modificri de care se miră sfântul Jerome, însarcinat de a face traducerea în limba latină.

El se mira cu atât mai mult cu cât tocmai traducea în latină Evanghelia Evreilor şi de care i se împunea sâ nu ţină seama!

Apoi sfântul Victor, epîscop din Tumones (Africa), ne spune că la sfârşitul sec. V. papa Anastase II ordona să se examineze, să se critice, cenzureze şi amendeze din rsou sfintele Scripturi.

Charlemagne, cu puţin înaintea morţii sale, făcu la fel (Duchesne : Historiae Francor scriptores) imitat de papa Sixt Quint (1585-1590), care completa opera pe care predecesorii săi au început-o, pentru a face pe placul împaratului.

La acea epocă, Biserica fabrica o epistol a sfântulul Petru, respinsa apoi de teologi şi un document, relativ la o donaţie atribuita împaratului Constantin, pentru a-l starni pe Chalemagne sa-îiconstituie un regat în Italia.

GUTENBERG ŞI EVANGHELIILE

Mai mult, mii de corecturi au fost făcute şi papa ameninţa cu teribile anateme pe oricine va îndrăzni în viitor sa se atîngă de texte . apoi facu o noua revizie, care a modifîcat mai mult de doua sute de pasaje !

Papa Clement al VIII-Iea (1592–1605), la puţini ani, facu noi rectificări care au fost din fericire ultimele, caci tiparul era inventat !

Pentru ce toate aceste modificari ? Este foarte simplu, cea mai mare parte din dogme fiind în contradicţie cu sfîntele carţi, trebuia sa se puna sfintele scrieri de acord cu dogmele !

Trebuia ca între Dumnezeu şi om sa nu existe decât Biseraca, careia omul trebuia să se supuna în prealabil, fara de care nici un contact cu Dumnezeu nu îi era permis.

Christos a spus totuşi : „Dumnezeu este pretutindeni” (dar aici este un panteism periculos ! Nu trebuia riscat ca omul sa adore pe Dumnezeu în credinţa sa !

Numai Biserica dicta voinţa lui Dumnezeu !

‘ Acest cuvânt, voinţa, este contrar liberului arbitru, pe care creatorul ni l-a permis : evangheliile primitive nu vorbeau decât de dorinţele lui Dumnezeu, care acţioneaza asupra tuturor creaturilor sale, mai ales asupra omului, pentru a-l ajuta sa le împlineasca.

ADEVARATA RUGACIUNE A CREŞTINILOR

Deci Evanghelia este sursa de erori şî contradicţii, dar în plus s-a stabilit o complîcitate între preoţi şi credincioşi de a schimba ceea ce trebuia considerat lucrul cel mai sfânt : rugăciunea.

Fiecare joacă jocul, ştiind bine la ce să se aştepte

— Faceţi-vă rugăciunea dimineaţa şi seara, recomanda bunul preot!

Şi credinciosul, îşi face efectiv ruga … dar nu o spune pe cea bună !

A face vine din latină, facere, care înseamnă : a fasona, fabrica, construi, combina.

Ah, pentru a fabrlca, combina, Dumnezeu este servit ! Căci, se pot controla uşor, creştinii, preoţii, atât în intimitatea camerei lor, cât şi în public, în biserica, inventa, fabrica o rugăciune, care, ineluctabil. îi va duce în infern !

„Pomana este ruga prin excelenţă : ea atinge mereu un scop” zice Feneton, arhiepiscop de Cambrai !

„Ce rugă este mai plăcută decât a şterge lacrimile celui sărman”, zice Bossuet… care, cu siguranţa, nu se gândea la pacătoasa care ştergea picioareîe lui Isus.

Sfântul Matei, în evanghelia sa, cap. V, vers 9-13, indică creştinilor cum trebuie sa-l cinsteasca pe Dumnezeu !

(9) „Va veţi ruga deci în această manieră : Tatal Nostru carele eşti în ceruri, fie binecuvântat numele tau.

(10) Vie împărâţia ta, facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ .

(11) Pâinea noastra cea de toate zilele da ne-o noua.

(12) Şi iarta greşelele noastre, precum iertăm şi noi celor greşiţi.

(13) Si nu ne duce pe noi în ispita, şi ne izbăveşte de cel rău. Amin î”

ÎNTINSELE PUSTIURI DIN PARADIS

Această rugăciune este magnifica şi demna de cea mai înalta stimă, cel puţin pentru ereticii care suntem. Am avea scrupule sa schimbam cât de cât ceva.

Vai! Creştinii au golit-o de seva sa hranitoare suprimand partea cea mai importantă din text : Şi iarta-ne noua greşelile, precum şi noi iertam celor greşiţi nouă.

lată cum arată o dorinţă magnifică de dezinteresare, de milă, de voinţă de a place lui Dumnezeu pentru a ajunge în regatul sau.

Căci Luca (XVIII, 25) a precizat bine :

,,Mai degrabă va trece cămila prin urechea acului, decat va intra în rai bogatul‘.

Totul este clar, net, respectabil, dar tot aici este puţina ipocrizie păcătoasă a pseudo-creştinilor, burghezi egoişti şi capabili, care deliberat, omit din rugăciunea lor tot ce are legatura cu rotunjirea portofelului lor !

0 foarte mică frază, în adevar, dar a cărei respectare, rnodificând comportamentul societaţii umane, ar schimba dintr-o dată faţa lumii!

Ori, se poate constata : în zilele noastre, rugăciunea zisa în biserici este amputată : exist incontestabil o înţelegere între preoţi şi credincioşi pentru a „uita” aceasta poveste a datoriilor !

In acelaşi mod, iudeii „uita legea lui Moise care ordona oricărui Drept, oricărui Credincios, odată la cincizeci da ani, să elibereze sclavii, sa plateasca datoriile, sa redea proprietarilor primitivi pământurile înstrăinate.

Ironie a hazardului sau o premoniţie ?

în capitolul VII din evanghelia sa, Matei, prevăzând poate sectarismul, razboaiele Religiei, Inchiziţia, simonia, rasismul etc. notifica expres :

(20) Veţi recunoaşte deci pomii prin fructele lor.

(21) Cei care îmi spun : Doamne, Doamne nu vor intra toţi în împărăţia cerurilor ; ci numai acela (subliniat în text) va intra, care împlineşte voinţa tatălui meu care este în ceruri.

In pustiile posomorâte, îngrozitoare, din Paradis, există puţini creştini, puţini oameni din toate zarile, dîn toate credinţele, dacâ am crede Evanghelia.

BIBLIA A FOST FALSIFICATA

Poruncile au fost dictate lui Moise pe muntele Sinai

si Legea a fost scrisă de Dumnezeu însuşi. (Exod, cap. XXXII) :

(15) Moise se întoarse deci de pe munte, ţinând în mână cele două table drept marturie, scrise pe ambele părţl.

(16) Ele erau lucrarea lui Dumnezeu ; după cum scrierea ce era gravată pe aceste table era tot de mâna lui Dumnezeu.

Ar parea de neconceput ca credincioşii să îndrăzneasca să conteste şi să falsifice ceea ce există mai sfânt, mai divin în Lege : Poruncîle lui Dumnezeu,

Şi totuşi…

CELE 15 PORUNCI

Poruncile lui Dumnezeu, sau Decalogul, figureaza in Biblia canonică zisa Vulgata, în Exod, capitolul XX, Stă scris :

(1) Domnul vorbi apoi în acest fel lui Israel :

*) Este bine de precizat ca Domnul este Dumnezeul Israeliţilor, poporul sfânt. dar şi al altor popoare.

Se zice în Exod: cap; XIX v: 5 ; „Daca deci veţi asculta vocea mea şi veţi fi cu mine, veţl fî singurul din toate popoarele pe care îl voi păstra ca pe propriul meu bun, caci întregul pământ este al meu”!

Mai departe ; „Veţi fi imperiul meu şi un împeriu consacrat prin sacerdoţiu : veţi fi naţiunea sfântă”.

Poruncile lui Dumnezeu sunt date cu variante Importante in Deuteronom v. v. 6 la 21;

(4) Nu veţi face idol din nici o figură ce este sus în cer si jos sub pamânt, nici din tot ceea ce este în apa si sub pământ.

(5) Nu îi veţi adora şi nu le veţi da suverunul cult. Căci eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, Dumnezeul puternic – şi gelos, care răzbună nedreptatea parinţilor asupra copiilor până la a treia şi a patra generaţie în toţi cei care mă urăsc.

(6) Şi care da (sic) îndurare pentru mii de generaţii celor care mă iubesc şi păzesc preceptele mele.

îată ceea ce este clar, precis şi autoritar : al doilea comandant interzice formal de a desena sau de a forma imagini ale lui Dumnezeu, ingeri şi sfinţi, Isus, Maria, Gabriel etc. Este chiar categoric interzis sa reproduci ca imagine orice ar fi figurativ în cer sau sub pământ.

Crucifixul este incontestabil un sacrilegiu şi tot la fel sunt statuile Sfintei Familii şi ale apostolilor, irnaginile pioase inserate în cartea slujbei, Biblia, susţinuta prin desene şi foţografii, presa ilustrată, fîe ea editată de Iudei sau de Catolici.

Mai e de spus imediat ca directorilor de ziare le e .asigurat un loc bun, în infern, alaturi de confraţii lor de la televiziune.

De notat ca Poruncile nu sunt numerotate, dar se pot aranja în 15 precepte principale :

1. Nu veţi avea zei straini (ver. 3 cap. XX Exod)!)

2. Nu veţi face chip cioplit (ver. 4)

3. Nu veţi adora chipurile (ver. 5)

.4. Nu veţi lua în deşert numele Domnului (ver. 7) ‘

5. Veţi sărbători ziua sabatului (ver. 8)

6. Veţi cinsti pe tatăl şi mama voastra (ver. 12)

7. Nu veţi ucide (ver. 13)

8. Nu vă veţi deprava (ver. î4)

9. Nu veţi înşela (ver. 15)

10. Nu veţi face false mărturii (ver. 16)

11. Nu veţi dori casa aproapelui, nici femeia si nici

bunurile sale (ver. 17) ;

13. Imi veţi face un altar de pamânt (ver. 24).

14. Nu veţi face idoli de argint şi nici de aur (ver. 23).

14. Dacă veţi face un altar de piatră, nu-l veţi clădi din pietre cioplite, căci va fi murdarit daca veţi folosi dalta. (ver 25)

15. Nu veţi urca pe trepte altarul meu (ver. 26).

LEGEA LUI DUMNEZEU ESTE RIDICULIZATA

Constaţi uluit că 12 prescripţii din 15 sunt ridiculizate de Biserică ; în adevăr, nu se respectă decât poruncile l şi 4. a nu avea zei străini şi de a nu jura.

Dumnezeu însusi este sfidat, căci neascultându-L, ucigand, furând catedrale nu înseamnă a-L cinsti!

Papa Alexandru VI — pentru a nu-l cita decât pe acesta -— mergea şi mai departe în sacrilegiu : el a avut de la Rosa Vanozza, care era maritată, cinci copii, printre care celebrii Cezar şi Lucreţia Borgia.

Acest papa, care, în ce-l priveste, viola cele ciricisprezece porunci, muri în 1503, otravit, se spune, cu o băutură „pe care o bau din greşeală şi pe care o pregatise pentru un cardinal căruia ii râvnea bunurile”.

Ramâne de ştiut daca Dumnezeu a fost inspirat indicând aceste prescripţii, dintre care majoritatea sunt înţelepte, dar din care, vai ! unele ne par atât de demodate.

Desigur acesta este motivul pentru care oamenii rectifică şi cenzureaza Evanghelia : corectează adică cuvântul lui Dumnezeu şi pe cel a lui Crist.

DUMNEZEU ESTE EXCOMUNICAT

La al 3-lea Conciliu de la Niceea, care era al 7-lea, şi s-a ţinut de la 24 septembrie la 23 octombrie 787, trei sute saptezeci şi şapte de episcopi din Grecia, Turcia, Sicilia şi Italia, întruniţi in Sfânta-Sofia din Constantinopole, au decretat ceea ce urmează contra iconoclaştilor :

,,Decidem ca sfintele imagini, fie in culori, fie în mozaic sau din orice materie convenabilă, trebuie să fie intreprinse, fie în biserici, pa vasele, hainele sfînţite, zidurl, fie în case, fîe pe drumuri; căci cu cât îi vedem mai mult in imagini pe Isus Christos, pe sfânta sa mamă şi pe sfînţl, cu atât suntem îndemnaţi sa ne amintim de originale si sa le iubim.

Trebuie dat acestor imaginu respectul şi adorarea onorifica, după credinţa noastra, adevarata latrie (adoraţie) care nu convine decât naturii dîvine.

Se va putea, totuşi apropia de aceste imagini tămâîe şi lumânărî, cum se foloseşte cu privire la cruce, evanghelii şl alte lucruri sfinţite; totul după piosul obicei al vechilor, caci cinstirea este legată de originalul pe care il reprezintă.

Asta este doctrina sfinţilor Parinti şi tradiţia Bisericii catolice; cei care îndrâznesc să gândeascâ altfel, poruncim ca ei sa fie destituiţi, dacă sunt episcopi sau preoţi şî excomunicaţi daca sunt călugari sau laici”.

Această decizie a fost incontestabil cea mai importanta pe care oamenii au luat-o vreodată, căci ea destituia pe Dumnezeu sau excomunica dupa cum era consîderat  ca preot sau ca laic!

In adevăr, Dumnezeu, in poruncile sale, interzicea forma de a tipări, desena sau grava, adica de a face imagini ! Ceea ce a fost categoric blamat de teologii de la Niccea

Rămâne deci de ştiut, dacă Dumnezu mai exista sau a fost excomunicat de Biserică.

Primul conciliu de la Niceea s-a tinut în 325. El întrunea 2048 de episcopi, din care cea mai mare parte erau veniţi pentru a combate şi nega divinitatea lui Isus.

Imparatul Bizanţului, Constantîn I-iul. reuşi sa-i ducă de nas şi impuse pe Chrîst divin ameninţând pe ron-testatari cu „exilul” daca persistau în a nu accepta ,judecata emisa de majoritate.”

„Majoritatea”, ca la grevişti de la Renault şi Peugeote, grupa 318 Parinţi; ,,minoritatea” opozanţilor atingea, la început, cfra de 1500.

Ameninţarile au redus contestatarii la douazeci şi doi de episcopi, printre care preotul Arius şî Eusebiu, episcop de Gesareea. Au fost total excomunicaţi.

Carţile lui Arius au fost arse şi conciliul decretă pedeapsa capitala contra tuturor celor care deţineau un exemplar.

Sigur, nu trebuie negata, toata valoarea Bibliei. chiar dacr tot ceea ce trateaza despre Evrei şi privilegiile lor este fals şi lipsit de fundament.

De exemplu, Exodul este o pura fabulaţie în care o aventură, peste masura îngroşata, se întâmplă unui trib nomad

Nici un egiptolog nu crede în aceasta rocambolescă aventură despre care nu avem nici un document.

In cursul unei emisiuni televizate la 30 iulie 1970, Dl Jean Leclant, titularul catedrei de egiptologie din Sorbona, Shafik Allam, conferenţiar la Universîtatea din Tubingen, Labib Habachi, directorul serviciului de Antichitaţi din Cairo şi Andre Caquot, director de studii la Şcoala Practică de înalte Studii, specialist în Biblie, au fost de acord că Biblia era un roman. Dl. Labib Habachi asigura ca în Egipt, n-au fost în timpul lui Moise, decât câteva sute de strămoşi ai Evreilor. Şi aparţineau unor naţiuni diferite, nomade.

Pentru profesorul A. Caquot, creaţia artificială a poporului evreu nu urcă decât până la trei mii de ani. Reiese din aceste mărturii ca relaţia din Exod în deşertul Egiptului, pâna la pseudo-intrarea în Pământul fagăduit, este un fals, cu adevărat elaborat în timpul lui Solomon. Faimoasa trecere a Mării Roşii este deci şi ea de domeniul ficţiunii, cu atât mai mult cu cât clericii egip-teni de la Casa Scribilor, mereu atenţi în a povesti cel mai mic fapt divers într-un imperiu unde nu se petrecea în general nimic, nu ar fi trecut cu vederea furtul vaselor de la templu de catre Evrei, fuga lor în deşert, deplasarea armatei faraonului, înghiţirea ei de valuri..

Ori, toate arhivele istorice şi tradiţionale ale Egiptului sunt mute asupra acestor evenimente !

Profesorul Caquot, socotind ca nu s-a întâmplat nimic din toate astea, crede că această relatare mincinoasă este poate simbolica, daca ea înfăţişează victoria lui Dumnezeu asupra apelor şi pe cea a Israelului asupra Egiptului. Astfel, Israel şi Biblia nu ar fi în realitate, decât nişte emanaţii artificiale, fabricate, inventate, cum ,sunt scrierile altor popoare şi ale altor religii.

Insuşi zeul Yahve, este împrumutat de la beduinii din deşert.

YAHWE NU ERA DUMNEZEUL EVREILOR

lată ce ne spune despre acest subiect Dl. Caquot: „Partea inferioară a coloanelor sălii hipostil a templului nubian din Soleb este acoperita de ecusoane conţinând nume de popoare din Asia şi Africa învinse de Egipteni

Fiecare ecuson este prevăzut cu bustul unui barbat

(în basorelief) ale carui mâini sunt legate la spate.

Mai multe ecusoane încep prin formula !

t3 s3-s-w” „tările Shabou ale Beduinilor de…” si unul din ele poartă : t3 s3-s-wy-h-w3-w ;

w3-w trebuie probabil vocalizat -wo, aşa ca acest ecuson vorbeşte de ,,Beduinii lui Yahwo”

Este foarte tentant şa vezi acolo acelaşi nume ca al lui Dumnezeu din Biblie. caci se banuie de mult timp că tetragrama trebuie sa fi avut pronunţia originala Yahwo şi nu Yahwe.

Dar în acest document, y-h w3-w nu este un nume divin. Celelalte ecusoane te fac să crezi ca este un nume de loc, de ţara a celor pe care Eeiptenii îi numeau Shasu (nomazi traind la est de istmul de Suez

La fel, egiptologi competenti ca S. Herrmann şl J. Leclant nu ezita sa admita identitatea numelui divin israelit cu numele unui loc situat la est de Egipt.

Se poate în adevar ca nnumele Zeului lui Israel sa vina de la numele unui loc, poate cel al unui munte ce s-ae afla exact in regiunea de unde diverse texte biblice au facut sa vina YHWH.

sursa : paranormal.ro


Secretele Vaticanului - Biblia falsificată , 7.8 out of 10 based on 5 ratings

Share Button

(Articol citit de 2.104 ori, 2 vizite astazi)....... Newsletter

78 comentarii

Loading Facebook Comments ...

#1omuldeaur16 noiembrie 2008, 08:57

Autorul se indoieste evident de biblie si nu o considera sfinta,no coment,dar nu aduce argumente valabile,tot ce sa scris in ultimi 2000v de ani de impostori sint date argumente credibile.Ne indoim si noi de scrierea dinsului.
Oare nu aveau scribii un motiv sa nu aminteasca despre rusinoasa infringere? Stiind ca scribii nu consemnau de capul lor,urmau indicatii”pretioase”.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#2iuli4 februarie 2009, 15:24

se presupune ca evreii au stat 400 de ani in Egipt ca robi,ciudat, ca nicaieri in biblie ei nu pomenesc de marile piramide,etc deci e clar ca nu au vazut egiptul nici macar ca robi,si mai toate basmele din biblie sunt aberatii ale unui popor obsedat de putere,lacomie intrigi,razboaie,etc.
-POPOR ALES,
-TARA SFINTA,
-FIU UNIC;=aroganta=prostie=egoism.
Fiecare popor are o cultura,istorie proprie,iar invazia CRETINISMULUI in cultura lor este o dovada de denaturare a diversitatii vietii.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#3ramona23 aprilie 2009, 19:27

Eu cred ca toti vom muri si biblia de la vatican stie cand si cum vorbiti cu ei va pup

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

  #4apocalipto12 martie 2010, 00:44

  app ramona toti vom murii pt ca nu suntem nemuritori deacird cu tine…oricum sa stii ca se poate si inaltfel informeaza-te despre experimentul Frankeinstein;) a existat si e posibil sa mai exista;)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

#5ramona23 aprilie 2009, 19:28

Eu cred ca dumnez easte sus

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

  #6apocalipto12 martie 2010, 00:46

  sus unde?la ce etaj?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

   #7emil_m3 aprilie 2010, 00:08

   la penthouse,normal!hahaha!!!!

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)

#8Marepreot29 mai 2009, 20:39

Credinciosii sunt impotriva stiintei dar se folosesc de toate cuceririle stiintei(telefon mobil, medicina, televizor, computer etc…)

Biblia este plina de greseli si falsuri.
Biblia a fost si este un instrument pentru asupritori.
Preotii sunt oameni foarte bogati in Romania!
Luca 19:27
Matei 4:12 isus spune ca pildele nu trebuiesc intelese.

Credinciosii trebuiesc scosi in afara legii.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

  #9emil_m3 aprilie 2010, 00:11

  biblia este beletristica,iar omul,in lipsa unor explicatii logice pentru anumite lucruri,spune simplu:este de la Dumnezeu!Dumnezeu nu exista,iar pòpii cunosc acest lucru,in mod contrar nu ar fi furat atat de mult,iar biserica nu ar fi devenit cea mai profitabila institutie folosind numele unei entitati inchipuite.Dar cel mai mult imi place faza cu pupatul moastelor:este…beton!!!!!!!!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

#10mircea11 septembrie 2009, 01:54

yo cred ca nu jtie c vorbeste pe acolo

in primu rand se presupun dupa el ca Dumnezeu Fiul nu a existat sau cva d genul, dar pe urma n pomeneste de el.

crede-ti in Dumnezeu.

uitati-va aici

http://www.220.ro/116iW9Poyj/Secretele-Bibliei-Descoperite-De-Calculator

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#11andreea26 noiembrie 2009, 02:53

in primul rand cel ce a scris aberatia de mai sus,nu era cu picioarele pe pamant atunci cand a facut-o.in al doilea rand intradevar din aceste documente(biblia) poate au mai fost pierdute sau adaugate pe parcursul timpului anumite informatii,dar asta nu inseamna ca ceea ce e scris nu este adevarat.cel mai important lucru este ca esentialul s-a pastrat,ceea ce trebuie noi sa luam la cunostinta este faptul ca cele 10 porunci sunt destinate noua si in favoarea noastra si daca stati si va ganditi si puteti respecta ce scrie acolo nu se va intampla nimic rau.dar asta e…..asa se intampla cand sf. e aproape apar tot felul de oameni „inteligenti”care vor sa ramna in „istorie” doar pe baza unor inventii ipocrite.si apropo am o intrebare ptr. cel ce a postat asta pe site:ai vre un act cu care sa demonstrezi ceea ce ai scris sau ai fost tu prezent acum2000 de ani sa stii ce s-a intamplat atunci…?SINCER NU CRED,asa ca ocupa-ti timpul cu altceva!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

  #12apocalipto12 martie 2010, 00:49

  andreea draga nimic nu se pierde totul se transforma… cele 10 porunci era o constitutie…acum cele 10 porunci e o carte mare numita constitutie,,,nu are legatura cu divinitatea ci pur si simplu cu viata de zi cu zi

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

#13deey26 decembrie 2009, 13:27

OAMENII SUNT FAURITORII PROPRIEI LOR ISTORII -daca intelegeti .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#14deey29 decembrie 2009, 17:19

OARE ISTORIA NE VA DEZVALUI SECRETELE TIMPULUI ?-e o intrebare la care nu pot raspunde .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#15DeceneuZ4 ianuarie 2010, 00:51

Credinta in divinitate transcede Biserica , Biblia si Religia in general,( incerc sa folosesc cuvinte cat mai simple pentru a fi pe intelesul tuturor, sa nu dau loc la interpretari), nu sunt adeptul si fanul vreunei religii, dar nu pot sa nu vad si sa simt prezenta divinitatii in fiecare clipa a vietii. Ce s-a falsificat , ce s-a mistificat ramane un mister la care nu cred ca putem ajunge atata timp cat MATERIALISMUL predomina viata omului, PECUNIARUL dirijeaza evolutia sociala a fiecaruia. In mormanul dei nformatii care ni se pune in fata nu mai suntem in stare sa distingem ADEVARUL desi el este atat de simplu dar prin nestiinta noastra si prin lipsa de EVOLUTIE SPIRITUALA, ne impinge la tot felul de fabulatii si speculatii, vom trece pe langa adevar de fiecare data , si vom ramane la fel de NECUNOSCATORI .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#16Geo25 ianuarie 2010, 22:50

Pacat ca trebuie sa ne inchinam credintei altor popoare care nici macar nu cred in ea, omul este pe pamint numai de 2000 de ani?ce a fost inainte stim aproape cu totii si nu uitati noi cei care am trait ¨¨epoca¨¨ putem intreba: cine a fost primul comunist din lume? Cine nu stie este bine sa caute in istoria frantei si in bisericile ei unde exista chiar o Marie neagra(sa ma ierte cei de alta culoare)Nu uitati de cruciati si altii,de sec 21 de computere si de tot ce se intimpla azi,se potriveste ceva cu credinta in biserica?

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#17apocalipto12 martie 2010, 00:42

nush ce sa zic de vatican si de religia catolica, catolicismul si vaticanul imi par doar o forma mare de manipulare de spalare de bani de afaceri murdare de forta si putere, la inceput a fost o religie, catolicii s-au despartit de crestini..luand doar unele obiceiuri oculte… e mare vrajeala exact ca superbingi si loto… nu poti venera unele kestii..daca stai si studiezi ai sa gasesti niste kestii ciudate care iti vor pune niste semne de intrebare nu stau sa dau acum exemple din pilde etc… descucati-va singuri… iar apocalipsa nu inseamna sfarsitul lumii ci doar un nou inceput;)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#18deey13 martie 2010, 22:39

Nu va faceti griji inutile , si nu inventati motive de grija , deoarece va obositi inutil sistemul nervos si va produceti singuri rau .-[P.C.]

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#19marcel28 aprilie 2010, 15:42

E clar ca daca credem in Dumnezeu trebuie sa credem ca el a lasat o carte care sa contina invataturile lui si sfaturile lui dupa care noi sa ne ghidam! Eu cred ca biblia este aceasta carte si sunt multe motive care stau la baza afirmatiilor mele.In primul rand biblia este cartea cea mai raspandita in lume si este cartea cu cel mai mare tiraj din lume!!, tototdata biblia afirma cu mult inaintea oamenilor de stiinta despre circuitul apei in natura sau ca pamantul este sferic. in concluzie ,cei care sunt( sau care au fost) impotriva stiintei, sunt clericii religiosi si anumite religii care interpreteaza cuvantul lui Dumnezeu la bunul lor plac si in avantajul lor, nu BIBLIA!!!!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#20jijie eduard3 mai 2010, 00:39

adevarat va spun ca santem cu totii niste idioti . ce anume oare vrem sa stim? multe dar noi pamantenii santem foarte mici ….si oare cunoasteti de ce.pantru ca santem sclavi , si nu trebuie sa cunoastem prea multe deoarece sclavimea nu are succes acolo unde ar trebuii sa ajungem

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#21jijie eduard3 mai 2010, 01:13

as avea o antrebare pt cei ce au facut facultatea de teologie ca sa nui spun prostologie .ca mai bine era.voi care va credeti mari preoti ai bisericii care era adevarata religie a lui isus hristos/ si poate descifrati data ziua luna si anul an care sa nascut un mare om important pe pamant adica isus hristos ca biblia nu doreste sa ne spuna cu exacticitate atunci cand sa nascut ziua luna si anul . ce surpriza nu?adica noi oamenii acum si un drogat care doarme prin canale sau stiu eu pe unde are si el o anumita data zi an atunci cand sa nascut iar fiul domnului nu are de ce ?va place sa mintit an continuare sa duceti oamenii an deruta cu cartea voastra biblica /stiti ce spun eu?adevarat va spun ca ar trebuii sa va stergeti la cur cu ia pentru ca este 90%falsa bineanteles si voi cei care spuneti ca slujiti pe domnul . mai am o antrebare . daca sar da o lege maine de exemplu si ar spune asa. DE AZI ANAINTE TOTI PREOTII NU VOR MAI PRIMI SALAR PENTRU SLUJBE TOT CEIA CE FAC VA FI GRATUIT PENTRU CA BISERICA ESTE UN LACAS SFANT SI NU TREBUIE CUMPARATA CU BANI PENTRU AO SLUJI . OARE SAR MAI DUCE LA BISERICA VREUN POPASA SLUJEASCA PE GRATIS? NICI UNUL VA SPUN EU ABSOLUT NICI UNUL ASTA VA DA DOVADA CAT DE MINCINOSI ATI FOST ATUNCI CAND FACEATI PROPAGANDA CATRE PROSTIMEA CARE VA SACULTA VAI CE POPA BUN AVEM SPUNEAU BABELE IAR VOI BABELOR DE CE NU VATI DUS ZI DE ZI LA BISERICA ATUNCI CAND ERATI TINERE? SI VA DUCETI ACUM LA BATRANETE CU GANDUL CA MA VA ERTA DUMNEZEU .AM SA VA SPUN TOT EU .LA TINERETE NU SE DUCEAU DEOARECE NU LE AJUNGEAU IAR ACUM CA NU MAI POT SE DUC SA LE IERTE PACATELE POPA CARE …… PACAT MARE PACAT FACETI NU BISERICA SAU POPA VA SCAPA DE PACATE CI DUMNEZEU DAR TU CA PACATOS TREBUIE SA CREZI CU SUFLETUL SI SAL IUBESTI CU ADEVARAT DACA ANTELEGI CE ANSEAMNA ADEVARAT

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#22jijie eduard3 mai 2010, 01:30

DACA ATI CITIT BIBLIA VETI VEDEA CA LA ANCEPUT PE PAMANT ERAU DOI OAMENI ,MAI TARZIU ADAM SI EVA CA NUMAI ASA NUI CHEMA DAR SA RAMANA ASA CUM IAM BOTEZAT AU NASCUT PA ABEL SI CAIN ,DECI TOTAL ERAU PATRU OAMENI PE PAMANT .CORECT NU?LA UN MOMENDAT ABEL AL OMOARA PE CAIN ,DECI AU RAMAS TREI OAMENI .ACUM CE SPUNE BIBLIA MINCINOASA CA ABEL SA ANPREUNAT CU NEVASTA SA SI A FACUT FII SI FICE . PUTETI SAMI SPUNETI CARE ERA NEVASTA LUI?SA NUMI SPUNETI CA ERA EVA CA VA SCUIP AN FATA PE TOTI DECI UITATI OEROARE MARE CARE AU FACUTO CEI 12 APOSTOLI SATANISTI ATUNCI CAND AU TRADUS MANUSCRISELE LUI MOISE LUCA IOAN PAVEL SI ASA MAI DEPARTE ASA CUM AU DORIT EI AU TRADUS

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

  #23Anonimus8 mai 2010, 15:44

  Poate ca esti cam obosit. Culca-te putin si cand te scoli poti sa mergi la doctor. Ar putea sa-ti dea calmante, ca alceva nu cred ca ti-ar prii.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

#24alexandru9 mai 2010, 10:34

O parte a adevarului il gasim la comentariul -10- , nu trebuie sa ne intrebam , ca sa primim raspuns din sfera domeniului ce ne intereseaza -- suntem prea primitivi ca sa intelegem lucrurile si evenimentele ce se desfasoara sub ochii nostri . Era -informatica- o sa ne mai descreteasca fruntile ciuntite cu toate ca analizele comentariilor nu spun asa ceva -- deja incepe adevaratul razboi virtual .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#25jijie eduard10 mai 2010, 13:06

vai noi pamantenilor ce ne asteapta nici prin minte nu va trece ce religie cautam ce sfinti cautamce scapare avem . asa a fost scris dar de aceasta data omul va scrie istoria sfarsitului ca asa doreste el

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#26jijie eduard10 mai 2010, 13:15

chiar nu vreti sa antelegeti va lasati ademeniti de ori ce satana care lucreaza an umbra iar voi ascultati toate prostiile care vi se spun va pacaliti pe voi ansusi va lasati prada usoara la oricine nici un om la ora actuala nu este credincios cu adevarat dar absolut nici unul luati aminte de comora ce sa antamplat acolo si ce ia spus dumnezeu lui moisisasa ca noi santem la fel ba chiar de 1000000 de ori mai pacatosi noi cautam ceva ce nu vom gasi nici odata pentru ca nu santem adeptii lui dumnezeu. ganditiva bine jijie eduard grecia

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#27jijie eduard10 mai 2010, 13:30

aratami un credincios an tot globul pamantesc sa faca ceia ce faceau adeptii lui dumnezeu aratami unul care despica marea an doua asa ca nu va mai prostiti cu credinta ca nu cunoasteti nimic santeti la pamant cu ia atat voi cat si eu .cum poti oare sa spui ca iest credincios atat timp cand fumezi anjuri curvesti te tatuiezi te fardezi ai toate calitatile raului iar cand tie greu spui doamne ajutama dar cand tie bine ai uitat si de tine si cum santeti credinciosi cu minciuna va duceti la biserica si aprindeti lumanari pentru morti dar pentru pacatele voastre vati aprins vreo data?nu absolut nici odata cu adevarat deoarece cand ai iesit din biserica deja vati pus tigara an gura sau daca atrecut pe langa tine domnisoara fifi cu o fustita scurta veti spune vai ce buna este ce as faceo nu?este adevarat

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#28jijie eduard10 mai 2010, 13:50

iar tu asta care spui ca sa ma dud la doctor si ca san t cam obosit tiai anselat aici ai dat dovada cat de prost poti sa fii pentru ca nuti place adevarul mai anvata ca esti mic de tot pentru asa ceva

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#29jijie eduard15 mai 2010, 02:11

ASTAZI 15 05 2010.ORA 2.30 DUPA CALCULARILE NOASTRE DE LA ROMANI. DACA ATI CITIT BIBLIA SE SPUNE CA DUMNEZEU A FACUT CERUL SI PAMANTUL ANTRO ZI . OARE VATI ANTREBAT VREODATA CATE ORE AVEA ZIUA PE TIMPUL ALA?PENTRU CA ORA ZIUA LUNA ANII NOI LEAM INVENTAT CA SA AVEM O ANDRUMARE ASUPRA ACESTOR METODE DE UNDE STIM NOI CA PE TIMPUL ACELA DUMNEZEU NU AVEA ALTA METODA DE A STABILI ACESTE LUCRURI SI DACA NU STIM SAU ACEI CARE AU TRADUS BIBLIA DUPA MANUSCRISELE CARE AU FOST SCRISE DE CEI MAI MARI CREDINCIOSI A LUI DUMNEZEU DE CE LEAU MODIFICAT SI AU TRADUS BIBLIA ASA CUM AU VRUT EI>AM SA VA SPUN EU .PENTRU CA SA NU IASA RAZBOI ANTRE CATOLICI MUSULMANI ORTODOXI CRISTIANI ADICA GRECII.A TRBUIT SA ANPACE SI CAPRA CU UN PIC DE MINCIUNA SI IAPA CU ALTA MINCIUNA MAGARUL CU O ALTA MINCIUNA SI ASA MAI DEPARTE IAR PENTRU PROSTIME RAMANE VALABILA CEIA CE AM FACUT NOI . STITI CE SPUN EU >SA VA IA DRACUL PR TOTI CA SANTETI CU TOTII NISTE CARPE DE STERS PE JOS REFERITOR LA CEI MAI MARI AI BISERICILOR MINCINOSILOR EXCROCILOR CE SANTETI CA ATI FACUT DIN CARTEA SFANTAO ISTORIE FALSA DINTRO ISTORIE ADEVARATA CA\RE NIMENI PANA AN PREZENT NU A FACUT CEIA CE AU FACUT CREDINCIOSII LUI DUMNEZEU SI HRISTOS DE UNDE SI PANA UNDE DUMNEZEU A SPUS CA TREBUIE SA MANCAM CARNE DE ANIMALE BA DESCREERATILOR CA DUMNEZEU A LASAT CA MANCARE DE CARNE PESTELE NICIDECUM ANIMALELE UNELE CA CELELELTE NU NE PLACCUM AR FI SOBOLANUL DAR CHINEJII AL MANANCA SARPELE DAR AL MANCAM SI ASA MAI DEPARTE .VA FOST RUSINE SA SPUNETI CA ODATA DE FOARTE MULT TIMP A FOST FOAMETE SI OAMENII AU TRECUT PE ANIMALE SA MANANCE/SI DE ATUNCI VAZAND CA SANT BUNE AU CONTINUAT PANA AN ZIUA DE AZI SA VA DAU UN EXEMPLU AN ROMANIA PE TIMPUL LUI CESCA CATI OAMENI MANCAU STIRUL /CARE NOI AL DAM LA PORCI IAR AN OCCIDENT STIRUL ESTE CEA MAI BUNA HORTA CARE ESTE SI FOARTE SCUMPA 2 EURO KILOGRAMUL DAR VRDETI TOTUSI SE MANANCA ASA SI CU ANIMALELE AU VAZUT CA SANT BUNE AIDETI SA LE MANCAM .AN INDIA OAMENII AU CA ANIMAL SFANT PE VACA IAR NOI O MANCAM DE CE ACOLO NU ESTE ACEIASI RELIGIE MINCINOASA PENTRU CA SANT MULT MAI AVANSATI SI NU AU PERMIS MINCIUNILE VOASTRE CARE ATI FALSIFICAT RELIGIA CRETINILOR UCIGASILOR DAR PENTRU ACEST LUCRU VA ARE AN EVIDENTA DUMNEZEU ATAT PENTRU CEI CARE AU FALSIFICATO DAR SI PENTRU VOI CARE O URMATI SI MAI SPUNETI CA SANTETI ADEPTII LUI DUMNEZEU SLUJITI PE EL CU CE CU MINCIUNI/BADARANILOR CRETINILOR CA ALTFEL NU POT SA VA SPUN TOTI SANTETI FRATII LUI IUDA CA NUMAI EL LA VANDUT PE ISUS CARE DIN VOI CA POPA ARE CURAJUL SA SE RIDICE SI SA SPUNA CA CEIA CE CITIM LA ORA ACXTUALA ESTE O ANSCENARE RELIGIA ESTE CU TOTUL ALTFEL NICI UNUL PENTRU CA VA PERDETI MUNCA DAR PRI FELUL ACESTA NICI PE DEPARTE NU SANTETI SLUJITORII LUI DUMNEZEU CI SANTETI SLUJITORII SATANEI PACATOSILOR NENOROCITILOR EU UNUL SANT ADEPTUL LUI DUMNEZEU SI AM INIMA DESCHISA PENTRU A SPUNE CEIA CE AM SRIS AICI ORIUNDE SI ORICAND SI LA ORICINE CHIAR CU RISCUL VIETII MELE EU AL IUBESC PA DUMNEZEU SI PE FIUL LUI ISUS DAR NICIODATA NAM SA ACCEPT PROSTIILE VOASTRE SCRISE AN BIBLIE ATAT TIMP CAT ATI MODIFICATO PENTRU INTERESE LE VOASTRE .AN ANCHERE SA VA MAI GANDITI CA CEIA CE AM SCRIS ESTE 100%ADEVARAT IAR DACA DORESTE CINEVA SA MI DEA CONTRADICTORIUL SA MA SUNE 00306983021132 GRECIA PE CURAND PACATOSILOR

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

  #30JUANYTO31 mai 2010, 21:57

  …oricate ore ar fi avut, o zi de-a lu’ DUMNEZEU tinea de cand rasare soarele si pana la apus…plecand de la aceasta mica eroare , nu vreau sa-ti spun cat de incurcat esti ijn gandire….DOMNU FIE CU TINE

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

#31jijie eduard15 mai 2010, 02:28

STITI CE VREAU SA VA MAI SPUN AN SPECIAL PATRIIAHULUI DACA TOT LAI PUS PE STEFAN CEL MA RE AN CALENDAR CA A RIDICAT BISERICI MINCINOSULE CREYINULE PUNEL TE ROG FRUMOS AN CALENDAR SI PE BECALE CA SI EL A FACUT SATE BISERICA SI MULT MAI MULTE POATE MAI TARZIU MA VEI PUNE SI PE MINE CA AM SA VA ADUC BIBLIA CEA ADEVARATA SAU AM SA FAC AN ASA FEL SA APARA PANA LA URMA . RUSINE SATI FIE CA FACI LUCRURI MURDARE NENOROCITULE CE IESTI CRETINULE SANTETI O ECHIPA DE MAFIOTI DAR STII CE FAC EU CU VOI?MA PIS PE VOI SI PE FATA VOASTRA

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#32ada29 mai 2010, 21:21

Dragii mei crestini sau anticrestini ortodocsi sau nu, atei sau ….. Dumnezeu a iubit fiinta umana atit de mult incit a sacrificat pe fiul sau Isus Hristos sa plateasca pentru pactele noastre.Cine a inteles si accepta pe Isus ca fiind mintuitorul nostru si salvatorul sufletelor noastre acela va fi salvat, cine nu, sa nu-i judecam noi, bunul D-zeu ne invata ca nu avem noi dreptul sa o facem, va avea fiecare dreptul la ea, la momentul respectiv!Traieste Isus si traieste sufletul meu! Amin!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#33jijie eduard31 mai 2010, 00:38

ADA ……. SANT DEACORD CU TINE LA COMENTARIUL LASAT PE 29 2010 DAR NU ACESTA ERA ANTREBAREA PE CARE AS FI VRUT SA O CUNOSC ANTREBAREA ESTE .. DE CE AU FALSIFICAT BIBLIA SAU MAI EXACT MANUSCRISELE LUI MOISE … DUMNEZEU CUM CREZI CA A LASAT PORUNCILE

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#34jijieeduard1 iunie 2010, 21:55

team mai facut odata prost simi pare rau .dar te mai fac odata prost dar de aceasta data cu diploma .si stii de ce?pentru ca iar vrei sa duci an eroare lumea .daca o zi dea lui dumnezeu avea atata cat soarele rasarea si apunea atunci soarele cine la facut ?si atunci cand nu era soare dumnezeu cum se ghida daca ai citit biblia se spunea ca pe pamant era antunericnici decum lumina asta anseamna ca dumnezeu a lucrat mii de ani la facerea pamantului si alti mii de ani la facerea omului . se vede cat de destept poti fi dar ati dau crezare din moment ce esti roman care traiesti an romania analfabetisti si gandirea voastra este an urma cu 100 de ani ami pare rau ca gandesti fara sa analizezi .pe curand ne vom mai scrie daca ai placere si nas mai vrea sa contrazici adevarul ca este pacat fii tare fii dur ca numai asa vom scoate la lumina adevarata istorie a lui dumnezeu si hristos

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#35alexandru2 iunie 2010, 07:40

Ai dreptatea ta -- dar nu uita ca adevarul nu-l cunoaste nimeni , ptr ca evolutia universala nu are o baza de plecare dintr-un anumit punct , prin care sa pornesti cercetarile , si sa ajungi la o rezolvare practica in care sa gasesti solutionarea . Ecuatia vietii universale nu trebuie cunoscuta si nu va fi cunoscuta vreodata ; este un fenomen obisnuit noua al omamenilor prin care ne desfasuram activitatile de zi cu zi -- dar in procesul acesta al-DIVINITATII -- nu avem ce cauta , si fac referire la multe teorii si speculatii aparute de a lungul timpului de anumiti savanti in descoperirile lor . Tot ce trebuie sa stim este sa apreciem -legile creatiei universale -- ca ceva normal in viata noastra ce tine de -creatia divina- . Nu stim ce sa falsificat , si ce ar trebuii sa cunoastem .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

  #36Alex16 noiembrie 2010, 20:07

  La acest comentari as putea sa te contrazic.Intradevar ceva a fost lasat in urma,ca noi sa cunoastem instoria…Dar in aceasta privinta noi nu putem garanta ca am primit adevaral, in tot acest timp ar fi putut exista modificari.Insa ceva este destul de clar,un original care certifica toate aceste lucruri exista si probabil ca o persoana sau un anumit grup il detine,care nu doresc afisarea sa.Probabil din anumite motive(posibil personale).Din cate stiu Vaticanul ascunde cele mai multe secrete,asta se da de inteles si prin interzicerea intrarii templelor din Vatican”ar putea exista acolo ceva despre adevarata istorie a RELIGIEI”..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

#37jijieeduard6 iunie 2010, 01:02

ami place cum gandesti dar ,nu uita sau sau sa te lasi amagit de unele lucruri … si anume .DE LA MOISE INCOACE ABSOLUT TOT CE A FACUT OMUL CE A GANDIT CE A ANSAMBLAT ESTE SI PRACTIC SI TEORETIC FALS ,NIMIC NU ESTE SI NICI CA VA FI NORMAL ATAT TIMP CAT CORUPTIA MINCIUNA IDEILE SANT INCA LA PUTERE ADERVARUL EXISTA DAR NUL MAI PUTEM PUNE IN PRACTICA DEOARECE MII DE ANII AM MERS CU MINCIUNA FALSIFICARI SI ACUM NOI VREM REFACEREA .DA VA FI REFACEREA DUPA CE VA DISPAREA 98%OMENIREA ….ASTA AR FI O VARIANTA . CEALALTA VARIANTA AR FI CA NOI PAMANTENII SA SCOATEM LA SUPRAFATA ADEVARATA ISTORIE CARE NEA FOST LASATA DE DUMNEZEU SI DIN VORBA IN VORBA SE VA FACE SCHIMBAREA ASA CUM SA FACUT SI CU MINCIUNA . AICI NIMENI NU ESTE DE VINA DECAT TOTI CEI CARE AU PUTERI PAPALE PENTRU CA NUMAI EI AU FACUT CA BIBLIA SA DEVINA O CARTE DE ISTORIE FALSA . STII CEA SPUS HRISTOS? FERICE DE CEI CE CRED IN MINE SI MAU VAZUT DAR MAI FERICE DE CEI CE CRED IN MINE SI NU MAU VAZUT . MA MIR TOTUSI CUM DE AU LASAT ACEST VERSET NESCHIMBAT SI NU LAU SCOS DEFINITIV SAU SAL FI CORUPT CATUSI DE PUTIN DACA CITESTI ACEST VERSET AI SA INTELEGI DE AICI MULTE LUCRURI AN VIITORUL TAU

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#38deey6 iunie 2010, 12:15

Dupa cum am observat asta este si ideea la comentariul-28- , nu stim ce s-a falsificat , si ce sa putut inscrie pe baze reale in datele istoriei . <> .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#39deey6 iunie 2010, 12:26

Intr-o mare de prostime , exista si un pic de desteptaciune -- adevarat ca nu multa .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

  #40Anonim6 iunie 2010, 12:45

  Multumesc deey. Ma faci sa ma rusinez, eu de felul meu sint modest.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

#41jijie eduard6 iunie 2010, 20:05

santeti prea mici pentru a intelege difereneta dintre adevar si minciuna pragmatica isaste poli malakes ego exo skefti oti kapu ta vro enas exipnos ala oli ine idi crima ti na po sinehizete eti ……va las ca nu pot gasi unul care sa fie catusi de putin anaintat in materie santeti enorm de mici ati luato cu minciuna si mergeti cu ia o sa va faca bine …. kalinicta pedia

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#42alexandru7 iunie 2010, 18:05

Aia este doar dreptatea ta- , cum am mai spus la comentariul-28- de mai sus . Sigur ca nu o sa gasim pe cineva care sa ne fie pe placul nostru , deoarece omenirea este intr-o pepetuua miscare , iar fiecare vrea sa-si impuna interesele , invatate si dobindite de-a lungul timpului , indiferent de aptitudinea s-au pregatirea lui , poate de aceea suntem priviti cu oarecare suspiciune . C-am asa functioneaza legile vietii actuale , raportate la zilele noastre . --Zadarnic bati la poarta pe care nu-ti este dat sa intri--[jijie-eduard]

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#43jijieeduard8 iunie 2010, 00:45

alexandru imi placi cum gindesti cred ca santem pe undeva aproape chiar daca ne despart mii de kilometri dar instinctul gandirii nici odata nu va avea granite asa ca dupa cum ai spus portile sant inchise dar pentru cine? pentru cei care nu vor sa afle adevarul nu pentru mine sau pentru cei ce vor realitatea .indiferent chiar daca numi vor da drumul eu voi intra voi face ceea cew trebuia sa faca altii inaintea mea si nu au reusit din ce motive?pentru ca erau unul sau doi corupti . ANSA PE MINE NU MA VA PUTEA CORUPE ACUMA CHIAR DEAR VENI DIAVOLUL POT SATI SPUN CA AM DECIS RAZBOI CU EL . VEI RIDE DAR NU GLUMESC ATATA TIMP CE VREU SA CONTINUI SI VOI ADUCE PANA LA URMA CEEA CE TREBUIA SA ADUCA ALTII CU MII DE ANI IN URMA

AN VIATA TREBUIE SA FII TARE SA ANFRUNTI ORICE BATALIE ASA CUM A LUPTAT MEGA ALEXANDRU PANA IN ASIA SI SA INTORS VICTORIOS ANAPOI IN TARA LUI GRECIA.VOI LUPTA SI VOI CASTIGA IAR MINCIUNA VA LUA SFIRSIT PINA LA OMEGA NU OAMENII SANT DE VINA CARE ASCULTA PROSTIILE BISERICESTI CI SLUJITORII LUI CARE SE CRED OAMENI AI LUI DUMNEZEU STII CE NICI UNUL NU ESTE OMUL LUI DUMNEZEU ATATA TIMP CAT TU PREDAI MINCIUNA SANT CU TOTII NISTE SATANISTI DE LA MIC LA MARE STII CE SPUN EI?CREDE AN DUMNEZEU DAR NU EREVNA ADICA CAUTA ..CAT DE INAPOIATI AU PUTUT FI ATUNCI CAND AU SPUS ASTA CAT DE INCULTI ORDINARI EXCROCI TOT CE ESTE RASA DE POPA AR TREBUI SPINZURATI CU TOTII CA PE IUDA CA NUMAI EI AU ADUS FALSURI PENTRU INTERESE POLITICE PENTRU AVERI SI MULTE ALTE MAGARII CARE SE FAC .SA VA IA DRACU PE TOTI BLESTEMATILOR CE SANTETI DE CARDINALI POPI PAPA SI ASA MAI DEPARTE CA SINTETI CU TOTII NISTE HOTII SI CRMINALI DIN CAUZA VOASTRA SA AJUNS PANA INZIUA DE AZI CA LUMEA SA FIE DERUTATA SI SA DEVINA SUTE DE SECTANTI CU MAI MULTE CREDINTE
DAR TIMPUL A SOSIT SI VOM VEDEA CINE A CASTIGAT PANA LA URMA EU SAU TOT VOI PAGANILOR ATI BATJOCORIT CASA DOMNULUI VOI NU AVETI DREPTUL SA INTRATI AN EA CA SANTETI SPURCATI SATANISTILOR CE SANTETI SA VA SPUN CEVA NUMI ESTE FRICA DE VOI NU AVETI CE SAMI FACETI DAR EU AM SA VA ADUC LA RUINA SI AM SA VA RASTIGNESC ASA CUM LATI RASTIGNIT PE ISUS HRISTOS UN OM ALUI DUMNEZEU UN OM CARE EL VA VRUT BINELE IAR VOI ATI CREZUT CA VA IA FUNCTIILE DACA LATI FI LASAT SA TRAIASCA .VENITI SI RASTIGNITIMA SI PE MINE SI VOM VEDEA DE ACEASTA DATA DACA VA MAI FI ASA CUM VETI VREA VOI CRIMINALILOR STIU CE VETI SPUNE AAAAAAAAAAAA ACESTA ESTE NEBUN NU STIE CE VORBESTE SAU IARTAL DOAMNE CA NU STIE CE VORBESTE ..SI NORMAL CUM SA NU SPUNETI ASA CA SA IESITI VOI CURATI DAR VERSIUNEA ASTA ESTE AFUMATA DE MULT PENTRU MINE ASA CA NU MERGE POATE VRETI SA MA CAUTATI CURVARILOR CARE ATI SPURCAT CASELE DOMNUL;UI CAUTATIMA SI VA VOI DESCHIDE POARTA SI VOM STA DE VORBA PE CURIND VA PUP PE TOTI INAFARA DE SATANISTI MINCINOSI CURVARI EXCROCI TOATE CATEGORIILE DE INCULTI MA NUMESC J.E.GRECIA

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#44jijieeduard8 iunie 2010, 01:06

AN CE EVANGHELIE SCRIE MA DESCREERATILOR DE POPI CA TREBUIE SA FIM CATOLICI UNII ALTII ORTODOXI ALTII SAMBETISTI ALTII MULSUMANI SI ASA MAI DEPARTE . DUMNEZEU A LASAT PENTRU NOI O SINGURA RELIGIE NICI DECUM O MIE PAGANILOR SA VA IA DRACU CU RELIGIILE VOASTRE MINCINOSILOR CA NICI UNA NU E BUNA TOATE SANT LA FEL MURDARE IN MINCIUNA ….EU NU APARTIN DE NICI O SECTA DEA VOASTRA INPUTITA EU APARTIN DE RELIGIA LUI DUMNEZEU SI HRISTOS …CUM ESTE POSIBIL SAL PUNETI CA SFANT IN CALENDAR PE STEFAN CEL MARE DIN CE MOTIVE CA A RIDICAT CASTELE SI VOI LEATI FACUT BISERICI ISTORICE PENTRU VENITURI SOCIALE?DE AIA LATI FACUT SFANT?MA JIGODIILOR PUNETIL SI PE BEKALE CA EL CHIAR A AJUTAT OAMENII DIN ROMANIA LEA FACUT CASE LEA DAT BANI SI MULTE ALTELE SI INCA CEVA TOATE PANARAMILE DE POPI CARE IA LUAT DRACU SANT BAGATI IN CALENDAR CA SFINTI … MA VOI ATI GRESIT CASA DOMNULUI CU CEA A SATANEI PAGANILOR SA STITI CA VMAM PUS RAU DE TOT PE VOI AM SA VA FAC UNUL CATE UNUL SCLAVII VIITORULUI .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#45deey8 iunie 2010, 17:44

In momente de criza economica-financiara , cui ii mai pasa de vreo institutie cum ar fi -biserica-armata-guvern- , si multe alte pe care le cunoastem cu toti . Daca stau sa ma gindesc bine , biblia ataca intr-un anumi fel notiunile progresului uman , si incita permanent la saracirea civilizatiei omenesti . Nici un mitropolit -arhiepiscop- rabin- etc , nu a prezentat natiuni costurile unor masuri de criza propuse ptr a fi rezolvate si legiferate , in plan economic-politic . Nu au ajutat in niciun fel omenirea la izbanda , ba mai mult au adancit-o in saracie , care se pare ca aceasta invatatura a lor merge in -ceruri- , ba mai mult au dezvoltat sisteme filozofice ptr a justifica lipsa de activitate . Daca religiile reprezinta pe -Dumnezeu- , de ce ? nu poate produce minunile pe care le tot invoca de mii de ani . Raspunsul il cunoaste fiecare dintre noi . Fara stiinta-economica-financiara nu se poate trai in conditiile actuale .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#46jijieeduard9 iunie 2010, 00:13

deey …….ce as dori sati spun .LA ORA ACTUALA OMENIREA NU POATE TRAI DACA SISTEMUL ECONOMIC FINANCIAR A LUAT SFIRSIT CORECT .DAR CUM SE FACE CA IN URMA CU MII DE ANI OAMENII NU AVEAU CEIA CE AVEM NOI SI TRAIAU MULT MAI BINE DECAT NOI IN MOMENTUL DE FATA.CE AVEAU EI ATUNCI NU AVEM NOI CE AVEM NOI ACUM NU AVEAU EI DAR SA NU UITAM CA EI AVEAU TOTUSI CEVA IN PLUS FATA DE NOI CARE NOUA NE LIPSESTE . CE ANUME? AVEAU PUTERI DE LA SPIRETE DUMNEZEESTI CEIA CEI FACEAU PUTERNICI INSA PENTRU CA AVEAU ACEST DAR DE LA DUMNEZEU EI NU AU STIUT CUM SAL FOLOSEASCA ATUNCI SPIRITUL A ORDONAT ANULAREA LUI PENTRU TOT DEAUNA .NOI AM STI CE TREBUIE SA FACEM CU ACESTE METODE DE PUTERI DUMNEZEESTIDAR EL A VAZUT INAINTEA NOASTRA CA VREM PUTERA PENTRU NOI NICI DECUM PENTRU BINE ASA CA DUMNEZEU SUB NICI O FORMA NU VA ACCEPTA GINDIREA NOASTRA CHIAR DACA STIINTA A INAINTAT SAU VA INAINTA SANTEM PREA RAI PENTRU A AVEA ACEAST CADOU SINGURUL CADOU CARE NEA MAI RAMAS ESTE OXIGENUL DAR NU TREBUIE SA NE OPRIM AICI DIN POTRIVA TREBUIE SA SPULBERAM DE PE FATA PAMINTULUI TOTI SATANISTII DE POPI CARDINALI RABINI SI ASA MAI DEPARTE CA EI SANT ACESTIA CARE NU NE DAU VOIE SA AVEM CONTACT CU DUMNEZEU SA VORBIM CU EL SAL VEDEM SA NE AJUTE ATUNCI CIND AVEM NEVOIE ASA SI MAI DEPARTE ACESTI SATANISTI CARE PORT VESMINTE NEGRE SAU ALTR CULORI SINT OAMENII LUI SATANA EI SANT SATANISTII CARE SPUN ZI DE ZI SA NU FACEM RELE TEORETIC DAR PRACTIC SA FACEM CIT MAI MULTE ASA LUCREZA SATANA CLASIC PENTRU CA ALUAT AMPLOARE IN ORI CE COLT DE LUME . PAREREA MEA ESTE RASTIGNIREA A TUTUROR POPILOR SAU SA LASE MESERIA CA NU ESTE DE EI NOUA NU NE TREBUIE INVATATURA LOR O CUNOASTEM SI NOI BA CHIAR MAI BINE DECIT EI . PE CURIND SI DUMNEZEU CU VOI CARE INTELEG CUM STA SITUATIA LA MOMENTUL ACTUAL ….. AS VREA SA MAI SPUN CEVA DESPRE POPI CARDINALI EPISCOPI RABINI SI TOATA RASA VOASTRA AS ZICE SA VA STRINGETI INTRO ZI CU TOTII LA UN LOC SI VAS RUGA SA MA CHEMATI PE MINE SA VA DAU FOC SATANISTILOR CRIMINALILOR CURVARI CE SANTETI ATI SPURCAT O LUME INTREAGA GENERATII DE GENERATII AM SA VA BLESTEM PANA CAND VETI DISPAREA DE PA FATA PAMINTULUI IN FIECARE ZI AM SA VA ADUC CAYE UN CADOU CA DE FIECAREA DATA
PE CURIND PENTRU OAMENI DE RIND REALISTI …. J.E GRECIA

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#47deey9 iunie 2010, 17:50

Intr-adevar Sistemul financiar-economic este intr-un mic colaps , dar asta nu inseamna ca economia mondiala nu va mai functiona ; desigur acest prag critic ne spune ca o vom duce mai rau , fata de cum era nivelul de trai din inainte --ptr ca nici inainte nu era asa de bine--dar evenimentele a luat o turnura mai neobisnuita . Vom depasi acesta criza , dar ne va fi mai greu , si asta nu trebuie sa ne demobilizeze in lupta noastra cu viata . Trebuie sa recunoastem , ca etapele vremurilor dintai nu se mai potrivesc cu etapele premergatoare timpului nostru . Multe dintre evenimentele anterioare , care au precedat lumea s-au schimbat , o parte din ele le mai gasim si astazi ,in mintile oamenilor . Pe parcursul anilor vom observa iar si iar schimbari , datorita faptului ca stiinta incita la noi si noi descoperiri . Progresul evolutiv nu a stat niciodata locului , dupa noi o sa vina o alta si alta generatie , probabil care o sa stea sa ne judece in felul lor . Perioada noastra de tranzitie in care traim exceleaza prin lipsa de siguranta , mai ales economica , datorita faptului ca au fost distruse structurile fundamentale de baza ale statului . Intr-o biblie nu o sa gasim notiuni ajutatoare depasiri evenimentelor economice financiare . Deci tot omul va fi acela care le va ridica pe toate . O parte a cauzei acestor domenii economice a fost la unii --incultura- care au fost traduse prin lipsa de experienta in domeniul economic , si multe altele .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#48jijieeduard9 iunie 2010, 23:54

tia\m citit mesajul si in mare parte nu cred ca ai dreptata si stii de ce?…….daca stai bine si te gindesti si ana..lizati exact cum stau lucrurile vei vedea ca am dreptate ..90%din populatie traieste la orase 10%traiesc la tara …ce se intampla ai spus ca economia mondiala va functiona ,corect dar nu uita ca noi cei90%traim datorita sistemului electric si in ori ce moment acest sistem poate sa se intrerupa datorita sistemului financiar pentru ca sistemul financiar ia amploare daca noi avem venit ceia ce in momentul de fata veniturile noastre scad pe zi ce trece ,atunci cum crezi ca sistemul electric va mai functiona pentru ca si acolo lucreaza oameni si trebuiesc platiti pe fiecare luna iar acest salar muncitorii il primesc de la noi pentru ca facem consum de energie ,daca noi nu avem cu ce plati acest consum cum vor fi platit ei ?atunci sant nevoiti sa ne debranseze unul cate unul si iarasi unul cite unul sa fie dat afara din munca . iar la un momendat black_out pentru toti . ce se va intampla atunci cand nu mai ai energie electrica?nu mai functioneaza absolut nimic ata economia cat si omenirea iar primii care vor avea de suferit 100%sant cei de la orase pentru ca viata lor adica a noastra depinde de energie fara ia santem morti in mare parte pentru ca sistemul care sa facut nea legat de el vrei nu vreinimic nu functioneaza fara energie …analizeaza si vei vedea ca asa este ….economia dispare cu o rapiditate incat nici nuti poti da seama ,eu sant departe de tara noutatile aici vin mai repede decat in romania ..noutatile nu vin in romania si pleaca in occident din contra romania este tara care alege gunoiul pentru ca asa este sistemul vostru va multumiti cu ce ai … deci omenirea functioneaza datorita energiei electrice sa numi spui ca asta nu se va intampla niciodata pentru ca deja incet incet sursele scad si an cel mai scurt timp vei vedea black_out ce va urma vom vedea iar stiinta mie numi spune nimic decit presupuneri eu nu cred in stiinta si nici ca vreau sa ma abat la ia din urmatoarele motive …. exista minciuni presupuneri,idei false, coruptie ,dobitoci, iar daca ceva este adevarat este scoasa pentru public peste 20 sau chiar40 ani sau niciodata .atunci mie la cemi foloseste absolut la nimic nu am nevoie de minciuni …..in incheere vreu sa dau un mesaj ca de obicei la toti satanistii care au functii teologice popi cardinali episcopii si toata rasa lor de iudei handicapati lasativa de functiile pe care le avati si rugativa la dumnezeu sa va ierte pacatele cit mai aveti timp ca timpul deja este pe aproape si vai de voi paganilor ce aveti de traspentru minciunile care leati spus si abuzurile fata de cel ce nea dat viata santeti excrocii pamantului santeti davolul intruchipatnu aveti ce cauta in lacasul sfint nu avem nevoie de voi putem si singuri sa credm in dumnezeu voi nu credeti voi lucrati pentru interese politice vreti sa luati puterea pentru a guverna in mare parte religia ..asa ceva nu se va mai repeta inca odata pentru ca ati facut atunci cind ati luat amploare din om cel mai de seama sclavi pe care ai cumparati si apoi erau dati spre vanzare …ce va este rusine sa spuneti ca asa faceati>?nenorocitilor NA SAS PAI O DIAOLOS PUTANES PREPI NA SAS CREMASUME STON STAVRO ECHI INE TESISAS
KAI EGO IME AFTOS POU TA CANO OLA O TI EXO PI TA IME XIROTERO APO OLUS OSO EHUN PERASI . KALINIXCTA .JE GRECIA

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#49deey10 iunie 2010, 18:03

Nu este vorba de nici un sistem energetic , ci de economia-financiara , nu am facut referire la nici un fel de utilitati --sistem-energetic-gaze-apa--etc . Astea sunt incluse in economia oricarei tari , sunt paticipante la aceasta criza , dar nu fac parte din criza economica mondiala a tarilor , ptr ca ele functioneaza de cand au fost descoperite , de mai bine de -100- de ani , si cu siguranta va merge si in continuare . Crize economice-financiare au mai fost , si vor mai fii , ptr ca numarul celor care produc si creeaza bunuri de larg consum este din ce in ce mai mic . Daca ti se pare corect ca aproape -3-milioane romani prestatori privati de servici sa asigure banii la buget ptr -17-20-milioane de romanii--bugetarii , nu mi s-ar parea corect . ASTA NU ARE NICI O TREABA CU UNUL DIN ACESTE SISTEME DE UTILITATI--ENERGETICE…..GAZE..APA-etc . Pe parcursul anilor precedenti s-au inregistrat o serie de crize , spre exemplu ani -20- au fost marcati de asemenea crize , o alta a fost prin anii -80- , cand o parte din resursele tarii au fost diminuate drastic . Am trait in perioada aceea si stiu ca a fost foarte greu , dar cu siguranta le-am depasit . Si asta sa datorat omului de rand . O parte din locuri de munca bugetare din perioada socialista au cam disparut , altele s-au multiplicat dupa revolutia post-decembrista . Pe parcurs anilor sistemul energetic se va imbunatati [automatiza] , o parte dintre cei care lucreaza in acest domeniu vor trebuii sa-si gaseasca alte servicii[locuri de munca] . Asa sa intimplat si cu mineritul-MINELE DE CARBUNE- , care stim cu toti ce sa intimplat , in decursul anilor-90- . De aceea saracim noi oameni de rand ; bugetul este format din munca noastra , a celor care aduc venit la buget , si nu a celor ce sunt platiti din buget , biserica , armata ,politie ….si altele pe care le stim . Asa a aparut si criza mondiala , nu s-au folosit cum trebuie banii alocatii unitatilor administrative ale statului ,-- adica la plesneala . De aceea avem deficituri bugetare ce nu corespund normelor financiare . Probabil ca asta este si NOUA-ORDINE-MONDIALA- care nu corespunde intereselor noastre ale omului de rand , fiind accentuata dramatatic in ultimii ani .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#50alexandru11 iunie 2010, 12:20

De noi oameni tin toate lucrurile , asa cum ne asternem asa dormim . Iar sistemul energetic , de care se tot vorbeste aici , nu va cadea , sau desfiinta . Exista linii de electrificare--internationala , la care contribuie toate tarile vecine , si cele mai departate , ptr ca asa se sustine sistemul de energie electrica . bibliile nu ne spune cum sa folosim electricitatea descoperita de doar -100-200-ani , stiinta a avansat si o sa mai avanseze . stiintele nu ne spune deocamdata cum sa filozofam biblia , nu suntem din perioada aceea trecuta .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#51jijieeduard13 iunie 2010, 00:42

bine ma vui aveti dreptate oricum nu am sa vo dau pentru ca nu ganditi deloc dar va veni timpul cand o sa vedeti cu ochii vustri cat de curand nu uita un lucru tot cei facut de dumnezeu este pentru tot deauna tot ce este facut de noi oamenii este facut pe o durata de timp asa ca nu aveti dreptate pentru ca totul va lua sfarsit acuma si stiinta care tot bateti la ia sa ma pis pa stiinta voastra daca nu antelegeti realitatea adevarul si numai adevarul ce dracu unde va este mintea sau va place sa va mintiti pe voi ansasi je grecia

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#52jijieeduard13 iunie 2010, 00:43

scuze ptr greseli

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#53deey13 iunie 2010, 07:46

Cine nu cunoaste alfabetul , este cu siguranta , ori salbatic , ori naiv , ce sa mai vorbim de stiintele progresului uman , care stim de unde sunt . Istoria , care se ocupa cu trecutul omenirii , nu poate multumii pe toata lumea . Un vechi poem exprima : --DEMONII PLECATI CU DANSUL--CA IN IAD IS-INEACA PLINSUL--PRIN NECAZURI SI NOROI--FACEM TOTI LA FEL CA VOI--

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#54FIINTA23 iunie 2010, 12:48

VA IUBESC SI MI-E MILA !

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#55deey23 iunie 2010, 16:20

Ma gandeam eu , ca asa o sa fie .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#56jijieeduard16 iulie 2010, 03:05

santeti cu totii niste excroci ce sa va mai spun materia voastra este cu totul si cu totul depasita de stiinta naturala voi nci odata nu veti fi la nivelul nostru

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#57remus16 iulie 2010, 10:23

De cand se scria musca pe perete , mai mincinos cine nu crede . O bucata de batoc , s-un picior de iepure schiop . Asta e povestea ta , si nu-o spune nimenea .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#58mikigrecu19 iulie 2010, 16:18

hahaha…a scris unul ceva si toti cred..asta e francmason care a scris toate astea, ateu si pagan..se vede de la o posta asa ca asteptari avem de la el? cine crede in Biblie crede cine nu o sa se convinga, dar va fi prea tarziu!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

  #59xxx23 iulie 2010, 09:56

  nu vreau sa fiu nepoliticos dar daca ai studia putin despre francmasoni ai descoperi ca chear ei au rescris biblia ei sunt cei care stapanesc absolut totul de ce crezi in ultimi 20 de ani sau construit doar biserici si banici de ce nu sau construit spitale in loc de biserici sau scoli in loc de banc. biserica ii cea mai mare instituie de manipulare in masa a omeniri. citeste despre civilizatia sumeriana si ai sati dai seama de unde au fost furate toate princiipile pe care tu le crezi atat de corect .

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

#60Track28 iulie 2010, 17:44

Nu…ei sunt siguri ca pe vremea crearii lumii ziua a avut 24 de ore…biblia in mare parte e aberatie, iar religia nu are legatura cu credinta. pentru ca religia e industrie SI SE CASTIGA FOARTE BINE!! EXISTA UN DUMNEZEU CREATOR, E ADEVARAT, EXISTA LUME SPIRITUALA NUMAI CA ATATEA NI SE PUN IN FATA CA NU STIM CARE E ADEVARUL PANA LA URMA. EU CRED INTRUN DUMNEZEU SI GATA.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#61szaszsebespaul4 august 2010, 21:10

Daca vreti sa va rugati la Dumnezeu rugti-va in picioare demn nu in genunchi

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#62alex5 august 2010, 15:07

„Lasand la o parte ce gandeste cutare sau cutare, toate sa le cercetati si sa le cautati in sfintele scripturi, si gasind acolo adevarata bogatie, pe aceasta sa o vanam,ca astfel sa ne bucuram si de vesnicele bunatati”.
Sf. Ioan Gura de Aur

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#63jijieeduard10 august 2010, 00:39

sa va ia dracu cu sfintii vostri batjocoriti dreptul lui dumnezeu sau cum se numeste oricum nare importanta cel care nea dat viata este si a existat asa ca pe el trebuie sal slujim nu toti dobitocii de sfinti care au fost scrisi in calendare voi nu vedeti ca santeti niste gunoaie expirate?si mai vorbiti de sfinti ce stii tu de sfinti si stefan cel mare este sfant de ce nu te rogi la el poate te ia cu el acolo pacalicilor iar tu asta care de dai atat de credincios cu numele de rate this; care este cu adevarat dumnezeu care nea creat acum poate milioane de ani/raspundemi la aceasta intrebare desteptule siti dau 10

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#64NKVD10 august 2010, 20:23

Cei care asteptau revelatii apocaliptice captivante despre sfarsitul lumii vor fi dezamagiti , ptr ca ele nu au o data fixa in perceptia noastra …..iar despre comentatorul de rand , el trebuie sa abordeze fiecare verset fara prejudecati , si cu o capacitate de a fi placut surprns , in a rezolva interpretarile scrise din aceea perioada . Cu mult mai mult vedem la fiecare comentariu , o apocalipsa cat mai captivanta . Suntem cu atit mai buni , cu cat ne dorim raul unui altuia . De aici pornesc toate lucrurile , si nu din biblie .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#65fastleppard18 august 2010, 06:57

Cata influenta prosteasca se pune in acest citat, parca ar fi inspirat dintr-un roman de Dan Brown.V-ati trezit toti critici peste noapte. In sec 21 sa spunem numai baliverme cu privire la existenta evangheliilor canonice , si sa sustinem cu argumente ateiste gen Pavel Corut,ca totul e o mare falsitate!
V-ati indobitocit cu totii, ajungand sa il negati pe Hristos cu o asemena nerusinare , parca a intrat satana in toti si va intunecat inima si intetosat gandirea.
Nu sunteti demni de slava , si nici de iertare pentru cea ce faceti, sunteti niste paraziti ai societatii care incearca sa distruga credinta pura din inimile oamenilor.Sunteti marionetele jidanilor care va umplut mintea cu erezii , si va da citate din talmud , de care nici voi nu va dati seama,pentru ca sunteti prinsi in aceasta capcana masonica si spurcata . V-ati nascut in lumina si veti cadea in intuneric , si asta e un lucru de lauda din partea satanei fiindca nu il lasati singur, va avea si el sclavii lui!!!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (1 vote cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#66Anonim18 august 2010, 19:03

****Ma fratele meu intru prostie”fastteppard”-ca din motive lesne de intelas nu pot sa pun intre mine si tine particula fiintiala INTRU FIINTA-ai mare dreptate,mai baiete,in felul cum dezbati si combati tu problema,si chiar ma bucur ca esti asa de INTELIGENT!Ca numai pe oamenii inteligenti-sau c-o inteligenta nativa-ii poate durea asa de rau PROSTIA OMENEASCA,si simt nevoia”sa puna distanta”intre ei si ceilalti muritori de rand,sa nu cumva sa li se altereze”puritatea inimii”si”ïncetosarea mintii”,de catre „niste paraziti sociali”de genul lui Dan Brown,si Pavel Corut!Cu toate acestea,ma fratele meu „genovez”din Moldova…Da Gama[sau pi digeaba],nu ti se pare ca inainte de a arunca cu „pietrele ignorantei”in ceilalti muritori de rand,trebuie sa fii tu insuti-in Bunele Pilde ale lui Iisus Hristos-un om fara Pata [la creier],si un Cavaler al Crucii,ca sa ridici Piatra…si sa dai cu ea in Pacatosi[666]?!!Ca nu scrie nicaieri,ma…Da Gama,ca tu ai descoperit America{Martorilor lui Yehova},si nici nu scrie pe nicaieri,pe aici prin Romania, ca ar fi si un SF.IGNATIU[de Loyola ] ,,intercalat”si el prin SARBATORILE noastre de…MOS CRACIUN!Dar cum tu esti un om profund-si CULTIVAT si CREDINCIOS-poate ne spui si noua”prostilor din Romania”,in ce fel ,,se intercaleaza „SF.IGNATIU si in traditiile populare romanesti,si in cele politice si bisericesti,ca sa stim si noi ,sa nu mai taiem porcul de Craciun,ci VITELUL CEL GRAS ,chiar ti-am fi recunoscatori,ma…Da Gama,pentru o asemenea ILUMINARE SPIRITUALA!Ca poate faci si tu ceva bun ,pentru Romania,de acolo din Italia….

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/10 (1 vote cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#67deey18 august 2010, 19:04

Un taciune s-un carbune , taci baiete nu mai spune . Si incalecai p-un fus sa traiasca si cel ce-a spus .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#68deey25 august 2010, 17:51

O pana scurta pe la nasul cu-i asculta . Un program redus , in mintea cu-i la spus . Si incalecai pe-o roata , ca s-o fac praf toata .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#69anca4 noiembrie 2010, 13:46

…interesant

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#70alin7 noiembrie 2010, 12:48

stiti ce e ciudat? exista in unele izvoare mai vechi referinta la un preot get,Ili, care a ajuns prin tinuturile iudeice sa opreasca ratacirile unor credinciosi apartinind bisericii esene chiar in perioada aia, care, intr-adevar, ar fi fost crucificat…esenii ar fi fost de origine hiperboreeana…exista si referiri la existenta unor lacasuri care promovau, deja, la hotarul dintre ere, religia crucii…(gasiti pe columna lui Traian basoreliefuri cu geti avind pe scuturi cruci)…nu fac blasfemie, un om cu calitati extraordinare trebuie sa fi existat in vremea aia, altfel n-ar fi ramas atitea referinte…iar efcetul credintei in existenta unui asmenea om este foarte binefacator…
in alta ordine, biblia -- vechiul testament, pare un document cu sensuri semnificative foarte puternice…chiar considerat un cod, are consecinte asupra individului si umanitatii foarte puternice spiritual si sociologic…chiar daca e considerata roman sau istoriografie imprumutata sau cosmetizata, nu poti sa nu fii onest si sa nu accepti asta…daca e sa fie intrebari, sa fie referitor la intentiile celor care au dorit sa monopolizeze religia in interes propriu…in rest, ca traire personala, este un balsam excelent pentru suflet in vremuri emotionale grele, incit originea, din prisma asta a plasmuirii, chiar nu mai conteaza…destui oameni de buna credinta, cum sintem si noi, cei ce postam comentarii, au invatat sa se detaseze de ostentatiile materiale afisate de institutia bisericii si sa-si faureasca propriul sistem de credinta eficient…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#71mihaizzz16 noiembrie 2010, 23:26

super interesant postul…
de asemenea si foarte multe dintre comentarii; dar oare stie cineva 100% care este adevarul ?
si daca considera ca intr-adevar stie, cum poate demonstra acest lucru ?

numai bine.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#72ioniboni17 noiembrie 2010, 16:34

Mie imi pare trasa de par Biblia.
Si nu inteleg de ce nu au lasat ca lumea sa stie cum si de unde ne tragem.In Biblie scrie ca Adam a avut fii si fiice, si asa ne-am inmultit, dar de ce apoi au ” interzis” casatoria intre frati?
Pe scurt am impresia ca popii si restul fetelor bisericesti au vrut puterea de a domina lumea.
De acolo se ascund toate dovezile.Si in plus Biblia e scrisa de fapt dupa niste desene ” traduse” nu?
Deci o interpretare gresita.
Ador blogul tau!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#73cineva21 noiembrie 2010, 22:26

Istoria o cunoastem doar atat cat vor EI, aceea mana de oameni care conduc lumea.
Istoria si orice alta stiinta care vorbeste despre originea umana contine informatii pe care noi, oamenii de rand nu cred sa le aflam vreodata. Tot ceea ce massmedia ne ofera este o manipulare in masa. De vorbit vorbe suntem buni fiecare dintre noi, insa cei care chiar isi doresc sa aiba o opinie despre lumea ce ne inconjoara, despre religie, despre credinta, etc ar trebui intai sa fie foarte bine informati din mai multe surse, izvoare de cunoastere.
Se stie fr bine ca Biserica este o institutie care a luptat mereu pentru putere si nu pt POPOR. Mai marii Bisericilor au creeat cea mai insangerata perioadata din istoria lumii in numele religiei prin INCHIZITIE. Religia si credinta sunt doua lucruri total diferite. Biblia sau orice alta scriere care vb despre inceputurile vietii este relativa si nimeni nu poate sustine ca stie cu certitudine un lucru cum ca ar fi adevarat sau nu.( la fel cum spune si pers din comentariul 61)
Suntem fiinte rationale, avem discernamant si nu e fr dificil sa urmam o cale corecta, o cale prin care vedem ca nu aducem nici un aport negativ fiintei noastre sau celor de langa noi.
Daca vb din pc de vedere stintific, religia a luat nastare ca un scut impotriva anarhiei. E mult mai bine ca omul sa traiasca cu teama, sa existe niste reguli morale dupa care sa-si organizeze existenta decat sa se creeze haos. Oricate teorii s-au elaborat si poate se vor mai elabora e bine sa ii apreciem pe cei care sunt credinciosi si care respecta in ceea ce cred, fie ei catolici, ortodoxi, budisti, musulmani sau orice alta religie cunoscuta sau nerecunoscuta.
Ca o paranteza la acest subiect, „jijieeduard baiatule, D-zeu nu are cum sa nu existe cand el da dreptul la viata chiar si unui om ca si tine, nu cu foarte multa carte, sfatos avand impresia ca il tine, cu pareri ca sa nu taca si fara pic de bun simt fata de toti cei care lasa un comentariu pe acest site”.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (1 vote cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#74inparatul dreptatii2 decembrie 2010, 00:01

eu cred an dumnezeu mai mult ca ori cine din punctul meu de vedere si nici o data nu voi spune ca el nu a existat sau nu exista dar noi oamenii fiii lui am facut in asa fel ancat sal indepartam atat sufleteste cat si moral …de aceea religia este falsa biblia este corupta 80 la suta noi oamenii n ul iubim pe dumnezeu nici macar unu la suta cu adevar…nici un om de pe pamint nu siar da viata pentru el asa cum a facut isus atunci cum credem in el nimeni nu crede noi ne amagim unul pe altul ca credem si avem credinta unde este credinta noastra cind noi nu ne iubib pe noi ansasi dar sa mai iubim pe altul sa terminat cu astea acum sant alte vremuri ancet ancet iese adevarul la iveal si de aceea trbuie sa vedem ce se va intampla….. oricum eu personal nu am suparat pe nimeni dar nu cunosc ce interese au avut altii de mau jignit fara motiv

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/10 (1 vote cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#75doar noi7 decembrie 2010, 15:11

cred ca va asteapta pe fiecare ce la asteptat pe iuda, adica sfoara…care nu credeti ce scrie biblia nu va mai dati destepti ca sunteti niste muritori si nustiu ce iti raspunde la judecata pt toate comenturile inpotriva bibliei

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#76Georgeta3 noiembrie 2011, 18:25

IISUS CHRISTOS = o ideologie, salvare in masa, prin renastere spirituala, DRAGOSTE SI IUBIRE, ce aduce PACEA pe pamant, astfel omenirea si planeta, precum si Universul vor fi SALVATIE reprezinta DRAGOSTEA SUPREMA, NECONDITIONATA, ALTRUISTA, pana la sacrificiul de sine in interes UNIVERSAL. Mai conteaza cine si ce si pe unde ? Sau conteaza ideea de dragoste agape ce salveaza ? Mai cunoasteti o ideologie care din dragoste salveaza universul ? Si va fi Pace „‘vesnica ”’ si suflet nemuritor ?

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#77symy29 decembrie 2011, 18:53

Daca Biblia,sau credinta in Divinitate este falsa(zic unii)de ce a rezistat atatea secole???Mai ciudat ca sa extins ”pana la capatul Pamantului”’cum scrie in Biblie..!!!Minunea consta in faptul ca;tot ce sa ”prorocit”(sa consemnat)in Vechiul Testament…s-a REALIZAT IN NOUL TESTAMENT..!!!Avand in vedere ca intre cele doua ”carti”sunt 400 ani.Studiind si alte religii nu am gasit nicaeri un Invatator ca ISUS,un medic ca ISUS,un profet ca ISUS,….si un OM ,fiu de Dumnezeu care sa-si dea viata pentru un STRAIN(goyim) care sunt ..EU.

Pentru cei ALESI am o ”scrisoare” de la Invatatorul nostru ISUS….

Maslinul a inmugurit….Vara este aproape….Ploi tarzii se-arata….Viata celor tari se va sfarsi…Credinta se va sfarsi…Templu-i pregatit…Jerfa se va naste…Ape mari vor veni…Pamantul va arde…Isus va veni…amin
Calculati,cautati,va rugati….si vegheati..:)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

#78mihaela12 august 2013, 07:51

biblia , nu este falsificata , poate doar revizuita, dar mai sigur este ca e prost inteleasa

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/10 (1 vote cast)
VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Adauga comentariu

Nickname:
E-mail:
Website:
Comentariu:


sase − = 3

Alte articoleinapoi la pag. principala

Armata Insurecțională Ucraineana

Armata Insurecțională Ucraineana(0)

Armata Insurecțională Ucraineană a fost una dintre cele mai ample mişcări anticomuniste, fondată în 1942 de Roman Shuhevici și Stepan Bandera. UPA era ramura înarmată a Organizaţiei Naţionaliştilor Ucraineni şi avea ca obiectiv crearea unui stat independent. Cât timp a existat, UPA a luptat cu forțe ale unor diferiți adversari: forţele naziste, sovieticii, autorităţile poloneze.

Game Of Thrones revine cu sezonul 5

Game Of Thrones revine cu sezonul 5(0)

După luni de aşteptare din partea fanilor, trailerul sezonului 5 din serialul-fenomen „Urzeala tronurilor“ a apărut pe internet. Cum altfel decât piratat? Chiar şi-aşa, filmuleţul oferă o imagine de ansamblu asupra noului sezon, care se anunţă cel mai „întunecat“ de până acum. Bineînţeles, vom avea parte de o nouă nuntă. Ultimele două episoade ale sezonului

Masacrele din Guatemala

Masacrele din Guatemala(0)

Din 1981, sub regimul generalului Romeo Lucas, în Guatemala au avut loc 135.000 de asasinate. Această cifră enormă denunţă represiunea şi masacrele la care au fost supuşi guatemalezii ca urmare a intensificării luptei populare la care a participat populaţia indigenă. La 23 martie 1982, în această ţară sud americană a avut loc o lovitură de

Mari criminali ai istoriei : Josef Mengele

Mari criminali ai istoriei : Josef Mengele(0)

Notoriul doctor nazist Josef Mengele, care a răspândit teama în lagărul de concentrare de la Auschwitz, a devenit o enigmă a secolului XX. Trăsăturile fizice plăcute, veşmintele bine alese şi comportamentul calm contrastau puternic cu atracţia sa macabră pentru experimente înfiorătoare şi crime. Josef Mengele s-a născut pe 16 martie 1911, cel mai mare dintre

Traditii si obiceiuri de Sf. Nicolae

Traditii si obiceiuri de Sf. Nicolae(0)

SFANTUL NICOLAE, sărbătorit de creştinii din întrega lume în 6 decembrie, este unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai iubiţi sfinţi ai creştinătăţii. În credința populară Sfantul Nicolae mai este cunoscut si sub numele de San-Nicoara. Se spune ca el pazeste soarele care incearca sa se strecoare pe langa el pentru a ajunge la taramurile

citeste

Aboneaza-te prin Feedburner !

Introdu adresa de mail pentru a primi noutati.

Join 98 other subscribers

Articolele saptamanii

Top articole

Contacte si Informatii

Retele sociale

Cele mai populare categorii

© 2013 Magazin Cultural Ştiinţific All rights reserved.

Citește mai multe:
dementa 3
Surzenia creşte riscul de demenţă în cazul persoanelor în vârstă.

Persoanele în vârstă suferind de surzenie se confruntă cu un risc mult mai mare de a se îmbolnăvi de demenţă, iar acest...

Istoria ciumei
Istoria ciumei

Ciuma poate fi considerată cea mai distrugătoare molimă care a afectat vreodată omenirea. Istoria pandemiilor de ciumă este greu de...

Soyuz_TMA-2_launch
Rusia declară „era Soyuz”, după retragerea navetelor americane.

Moscova a declarat joi că a început "era Soyuz", după ce ultima navetă spaţială americană a fost retrasă din folosinţă....

Drona TU 300 Korshun
Misterul dronelor ruseşti ale lui Ceauşescu

Ceauşescu vroia cu disperare să aibă o bombă atomică, cât de mică, spune Pacepa în memoriile sale Dronele TU 143,...

Padurea Baciu – cel mai important areal al manifestarii fenomenelor parapsihologice de pe intreaga planeta

In inima Ardealului, intr-o zona cu aparenta atemporala, se gaseste, probabil, cel mai misterios loc din Romania. Multa cerneala a...

Închide